Hållbarhet

Ohmegi Elektro AB, förkortat Ohmegi, definierar Hållbarhet (CSR=Corporate Social Responsibility) som vårt ansvar för effekterna av våra beslut och aktiviteter på samhälle och miljö så att dessa, genom ett öppet och etiskt agerande:

  • överensstämmer med hållbar utveckling inklusive samhällets välfärd,
  • tar hänsyn till intressenters förväntningar,
  • följer gällande lagstiftning och är i enlighet med normer och förhållningssätt samt
  • genomsyrar företaget och integreras i vår verksamhet.

Ansvarsfullt företagande

Ohmegi är en totalleverantör inom el-, tele-, teknik- och säkerhetsinstallationer med efterföljande service och underhåll. Vi är medvetna om att vår verksamhet påverkar både samhälle och miljö omkring oss och det innebär att vi har och tar ansvar för att ställa krav på oss själva likväl som på våra affärspartners. Vi tror också på att frivilligt arbeta för att främja hållbar utveckling och företagets samhällsansvar.

Ohmegi's dagliga kontakt med leverantörer sker alltmer digitalt och detta kombinerat med kundernas och samhällets ökade fokus på mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och sociala orättvisor, har inneburit att företaget infört en uppförandekod. Den beskriver de krav och förväntningar som ställs på såväl den egna organisationen som på leverantörerna.

Ohmegi's uppförandekod stödjer FN:s Global Compact och dess principer utgör grunden för vår Hållbarhetspolicy. Uppförandekoden revideras årligen och ses över vid behov. Ytterst ansvarig för detta är ledningsgruppen. Hållbarhetspolicyn formulerar de etiska krav vi har på oss själva på Ohmegi samt de krav som vi ställer på våra affärspartners. Policyn publiceras offentligt och används som styrmedel vid tecknande av externa avtal.

Ohmegi vill:

  • aktivt arbeta för mänskliga rättigheter, goda arbetsförhållanden, god hälsa/säkerhet, en god arbetsmiljö och social rättvisa,
  • aktivt ta hänsyn till risker, sett ur ett miljöperspektiv,
  • aktivt arbeta för att minimera de negativa konsekvenserna på den yttre miljön,
  • aktivt ställa krav på och stötta leverantörer och genom dialog se till att uppförandekod efterföljs, vilket är det långsiktiga målet, samt
  • säkerställa att resurserna sätts in där de behövs, för att kunna motsvara de krav som ställs i uppförandekoden.

Mål

För Ohmegi är målet med hållbarhetspolicyn att bidra till en hållbar utveckling i vårt samhälle och att minimera negativa effekter av våra beslut och aktiviteter på samhälle och miljö. Vi ska agera etiskt och öppet och genom dialog med våra intressenter långsiktigt arbeta för att uppförandekoden följs både i den egna organisationen och av våra affärspartners. Detta innebär att vi ska visa ärlighet och integritet i samspelet mellan medarbetare och intressenter samt inför vår omvärld.

Ohmegi's Hållbarhetspolicy bygger på Global Compacts tio principer, vilka delas in i följande fyra huvudområden; mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption. Ohmegi ställer motsvarande krav på medarbetare och leverantörer att respektera och ställa sig bakom principerna i Global Compact ( www.unglobalcompact.org ).

Efterlevnad

Efterlevnaden av Ohmegi's Hållbarhetspolicy är en fråga för företagsledningen. Alla chefer är inom sitt ansvarsområde skyldiga att säkerställa att medarbetare och affärspartners är införstådda med och agerar enligt innehållet i denna policy. Vi utgår ifrån att våra kunder och samarbetspartners delar vår ambition att agera som ett ansvarsfullt företag i en global gemenskap som harmoniserar med allmänt erkända etiska principer för affärsmässighet.

Hållbara installationer i världsklass

Vår ambition är att varje dag bidra till samhällsnytta genom klimatsmarta och energieffektiva tekniska installationer som leder till lägre resursförbrukning.

Läs mer om Instalcos hållbarhet