Arbetsmiljöpolicy

Policyn skall säkerställa att ett systematiskt och förebyggande arbetsmiljöarbete bedrivs och bidra till en arbetsplats fri från skador och ohälsa.

Våra arbetsplatser ska kännetecknas av säkerhet och ett kreativt arbetssätt som medverkar till att alla medarbetarna utvecklas, vill och får ta ansvar och där alla kan känna arbetsglädje och delaktighet.

Vi ska med motiverade, välutbildade medarbetare i kombination med god teknik förebygga skador och ohälsa i arbetet. Detta gör vi bla genom att se till att arbetsbelastningen inte är för hög, att arbetstiderna är rimliga samt att kränkande särbehandling är oacceptabelt. Om förekommande uppstår görs en anmälan till närmsta arbetsledaren eller VD som i sin tur har rutiner för snabb och kompetent hantering med efterföljande rehabilitering vid behov.

En bra arbetsmiljö är en av förutsättningarna för en rationell produktion och ett självklart mål för att vi ska kunna vara produktiva och konkurrenskraftiga. En bra arbetsmiljö gör också att vi har lättare att rekrytera kvalificerade medarbetare.

Utifrån lagar, avtal och identifierade risker i arbetet ska vi alla inom företaget arbeta tillsammans för att uppnå detta mål. Samtliga medarbetare har ett ansvar för att följa givna föreskrifter, använda de skyddsanordningar som finns samt påtala risker och iaktta försiktighet i allmänhet både för egen del och när det gäller andra personer som av olika skäl vistas på arbetsstället.

En bra arbetsmiljö är inte enbart ett krav enligt lagar och andra bestämmelser, den är också ekonomiskt viktig eftersom olycksfall, belastningsskador och sjukdomar skall förebyggas. Ohmegi tillhandahåller skyddsutrustning och hjälpmedel för att kunna utföra arbetet.

En bra arbetsmiljö, vilket också inbegriper ömsesidig respekt och gott bemötande inom företaget, ger engagemang och trivsel vilket därmed ger mer tillfredsställda och effektivare medarbetare. Att ha en bra arbetsmiljö är alltså både viktigt ekonomiskt & produktivt för att stärka vår konkurrenskraft. Ohmegi ska ha en trygg och säker arbetsmiljö som är hälsosam och hälsofrämjande. Detta gör vi genom att bidra till friskvårdsinsatser för alla anställda.